Liên Lạc
Đinh Văn Chương
214-684-3120
cdinh_98@yahoo.com
Lê Việt Dzũng
469-733-6481
Viet.le@gd-ms.com

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas