Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phêrô (nam & nữ)
Sinh Hoạt:     
Nhóm Trưởng:     

Thành Viên:      Trần Hữu Thanh
Vũ Thúy Phượng

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas