Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phêrô (nam & nữ)
Sinh Hoạt:     
Nhóm Trưởng:     

Thành Viên:     

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas