Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Martino (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Chúa Nhật- tuần thứ III sau Ultreya
Nhóm Trưởng:      Nguyễn Kỳ Sơn
972-679-7339
sonknguy@cisco.com
Thành Viên:      Bùi Đức Cường
Đặng Hiếu Sinh
Đào Ngọc Anh
Đào Vũ Thu Hương
Đinh Thị Ái Trinh
Hoàng Việt Cường
Nguyễn Đức Chiến
Micae Nguyễn Khắc Phú
Nguyễn Kim Trang
Nguyễn Kỳ Sơn
Maria Nguyễn Thiên Lynda Vân
Nguyễn Tiến Đạt
Nguyễn Trần Vinh
Phạm Long Thành

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas