Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Têrêsa Hài Đồng (nữ)
Sinh Hoạt:      Thứ hai - tuần III tại Nhà Nguyện GX. ĐMHCG
Nhóm Trưởng:     

Thành Viên:      Đỗ Lê Phương Thảo
Lê Thị Ngọc Vàng
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Duyên
Nguyễn T Phương Thảo
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Phạm Cindy Bích Hiền
Phạm Kim Oanh

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas