Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lê Thị Thành II (nam)
Sinh Hoạt:      Thứ Bảy vào tuần II mỗi tháng
8 am
Nhóm Trưởng:     

Thành Viên:      Bùi Thanh Việt
Hoàng Ngọc Lâm
Hoàng Thương
Nguyễn Châu
Nguyễn Đăng Quý
Nguyễn Thế Linh
Trần N. Oanh
Võ Trọng Tích (Tony)
Vũ Minh Hoàng

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas