Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mẹ Fatima (nữ)
Sinh Hoạt:      Tối Thứ Tư - tuần II mỗi tháng tại TTTAP
Nhóm Trưởng:      Nguyễn Bích Liễu
214-923-3730
karenlieu75075@yahoo.com
Thành Viên:      Bùi Thanh
Huỳnh Loan Julie
Teresa Mai Thị Anh Đào
Nguyễn Bích Liễu
Nguyễn T Mỹ Dung
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Kim Liên
Nguyễn Thụy Anh
Nguyễn Tường Vi
Phạm Thùy
Vũ Thị Sen

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas