Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Phaolô 3 (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Chiều Chủ Nhật - tuần thứ III mỗi tháng
Nhóm Trưởng:      Nguyễn Thanh Nam
972-496-5190
nguyennamt@yahoo.com
Thành Viên:      Bùi Thanh Vũ
Kim Hoàng Jimmy
Lê Huyền Châu
Nguyễn Đình Lễ
Nguyễn Giao Niên
Nguyễn Hàn Yến
Nguyễn Ngọc Tiến
Nguyễn Thanh Nam
Nguyễn Tiến Mỹ
Nguyễn Văn Thảo
Phạm Vivoan
Trương Hùng Quan
& Phạm Hồng
Gioan Vũ Quốc Hưng
Zozinky Thanh Bình

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas