Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Andre Dũng Lạc (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Tuần thứ hai mỗi tháng
Nhóm Trưởng:      Phạm Đức Lâm
214-549-0897
lamducpham@yahoo.com
Thành Viên:      Bùi Thanh Hải
Đào Thị Luyến
Đỗ Thị Minh Tâm
Đoàn Thị Cúc
Hoàng Vũ Thanh Thanh
Ngô Thị Tân Định
Nguyễn Hoàng Vân
Nguyễn Phi Long
Nguyễn Thu
Phạm Đức Lâm
Phạm Thị Vân
Trần Thị Ngà
Vũ Thị Hường
Vũ Tiến Công

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas