Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Maria (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Thứ Ba - Tuần thứ hai mỗi tháng
7pm - 10pm
Nhóm Trưởng:      Nguyễn Thị Xuân Thảo
972-437-9998
cnguy2@alldata.net
Thành Viên:      Maria Madalena Lương Nguyễn Nhã Mai
Lương Quốc Bảo
Lý Phước Hồng
Maria Lý Thị Thơ
Maria Mã thị Tuyết
Nguyễn Hằng
Anna Nguyễn Khanh
Nguyễn Linh Trang Leeanne
Nguyễn Minh Tiến
Nguyễn Ngọc Minh
Nguyễn Thanh Huy
Nguyễn Thị Xuân Thảo
Nguyễn Tùng Missy
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Xuân Kỷ
Trần Bá Lộc
Trần Hoạch
Trần Lệ Thủy

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas