Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lucia (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Chúa Nhật - Tuần thứ hai mỗi tháng
7pm
Nhóm Trưởng:      Nguyễn Thành Mỹ
469-734-9065
nguyenmyanh2003@yahoo.com
Thành Viên:      Gioan Đỗ Kế Toại
Hoàng Mộng Thu
Nguyễn Đặng Thư Thư
Nguyễn Loan Chi
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn T Mỹ Phụng
Nguyễn Thành Mỹ
Nguyễn Thị Kim Ánh
Nguyễn Thị Ngọc
Tô Nguyễn Trâm
Tô Vĩ Pháp
Trần Công Luận
Trần Hoàng Hương
Trần Văn Thể
Từ Thị Kim Hương

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas