Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Gioan Tông Đồ (nam & nữ)
Sinh Hoạt:      Email để chia sẻ khi cần
Nhóm Trưởng:      Phạm Đinh Bích Vân
214-642-4351
vanpham@sbcglobal.net
Thành Viên:      Cao Sĩ Kỳ Văn
Huỳnh Thanh Huy
Lê Đình Hùng
Nguyễn Lâm Louie
Nguyễn Thị Bảo Châu
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Phạm Đinh Bích Vân
Phạm Thu Hương
Phạm Văn Hùng

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas