Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lê Thị Thành I (nữ)
Sinh Hoạt:      Thứ ba vào tuần III mỗi tháng
Nhóm Trưởng:      Hoàng Tố Hà
214-334-6923
lamtoha@hotmail.com
Thành Viên:      Bùi Mai Thảo
Bùi Thị Thơm
Bùi Tuyết Hoa
Chu Kim Uyên
Hoàng Mai Thu Trang
Hoàng Tố Hà
Huỳnh Ngọc Trúc
Lê Kelly Nga
Tôn Cindy
Trần K Cẩm Tú
Trần Ngọc Thảo
Võ Tuyết
Vũ Nhung Katie

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas