Văn Phòng Điều Hành
Trưởng Văn Phòng Điều Hành:           Dominico Đinh Văn Chương
Trưởng Trường Lãnh Đạo:           Têrêsa Hoàng Khổng Thiêng
Khối Hậu:           Maria Lý Thị Thơ
Khối Ba Ngày:           Nguyễn Đặng Thư Thư
Khối Tiền:           Phaolô Nguyễn Tân Phú
Thư Ký:           Vincenté Lê Việt Dzũng
Thủ Quỹ:           Vũ Văn Mạnh Michael
Cố Vấn:           Anna Nguyễn Khanh
Khối Giờ Tông Đồ:           Nguyễn T Mỹ Dung
Trưởng Liên Nhóm ĐMHCG:           Maria Vũ Hồng Nhung
Thư Ký Trường Lãnh Đạo:           Bùi Thanh Vũ
Khối Truyền Thông:           Gioan Baotixita Võ Minh Jarell

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas