Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Monica (nữ)
Sinh Hoạt:      Họp nhóm vào Chiều thứ bảy / tuần III
Nhóm Trưởng:      Anna Nguyễn Anh Đào
972-422-7386
anguyen_softek@yahoo.com
Thành Viên:      Martha Cao Thị Mỹ Lành
Maria Đinh Thiên Nhiên
Anna Nguyễn Anh Đào
Sơ Teresa Nguyễn Minh Châu
Maria Teresa Nguyễn Thị Ngọc Huyên
Teresa Phạm Annie Lan
Cecilia Trần Ngọc Như Sương
Annê Trần Thị Trâm Anh
Maria Trần Thị Tuyết Anh

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas