Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Giuse (nam)
Sinh Hoạt:      Chiều Chủ Nhật lúc 6pm
Nhóm Trưởng:      Nguyễn Phước Kevin
469-377-0004
phuocnguyen2@yahoo.com
Thành Viên:      Đoàn Thanh Liêm
Huỳnh Hoàng Tony
Nguyễn Công Hoàng
Nguyễn Hoàng Phước
Nguyễn Hồng Phúc Scottie
Nguyễn Hữu Hà
Nguyễn Phước Kevin
Phaolô Nguyễn Tân Phú
Nguyễn Trung Hiếu
Giuse Phạm Dũng
Thầy PT Uông Đình Hùng
Trương Đình Duy Minh

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas