Phong Trào Cursillo Là Gì?

Hội Học Kitô Giáo hay là PT Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội mà nhờ một phương pháp riêng của mình và ân sủng của Thiên Chúa, cố gắng làm cho những thực tại của người Kitô hữu trở thành hiện thực trong tính cách duy nhứt, độc đáo, và sáng tạo của mỗi cá nhân. Vừa ý thức được khả năng lẫn chấp nhận những giới hạn của mình, người Kitô hữu cố công thực thi quyền tự do của mình bằng lòng xác tín, củng cố ý chí bằng chính quyết định của mình, hầu tạo thuận lợi cho tình bạn được trung thành trong cả đời sống cá nhân lẫn đời sống cộng đồng.

PT Cursillo bao gồm việc loan truyền tin tức tốt đẹp nhứt về thực tại tuyệt vời vô song, đó là Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hửu hiệu nhứt, đó là tình bạn, để tiến tới sự tuyệt hảo của mỗi cá nhân, đó là việc làm người và khả năng Xác Tín, Quyết Định và Kiên Trì của người ấy.

Nếu bạn ước muốn tìm hiều thêm về PT Cursillo, xin vui lòng mua tập sách nhỏ "Tìm Hiểu PT Cursillo" (tiếng Việt) trên trang "Tài Liệu Cursillo" hoặc liên lạc Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo trong giáo phận của bạn.

Trích từ:  natl-cursillo.org (CURSILLO TOÀN QUỐC)

Cursillo® and the Cursillo logo 
Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam - Giáo Phận Dallas, Texas